REGULAMIN
KARTY PODARUNKOWEJ PSZCZÓŁKA

Słowniczek

 1. Wydawca/Akceptant/ Market – położony na terytorium polski Market Budowlany Pszczółka, wymieniony na liście punktów sprzedaży wydających lub akceptujących Kartę a w przypadku kart w postaci elektronicznej. Lista marketów jest dostępna na www.marketypszczolka.pl
 2. Karta - elektroniczny bon towarowy, którego wartość jest równa wartości nominalnej Karty, wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jej realizacji w Markecie Wydawcy; Karta wydawana jest przez Wydawcę w formie plastikowej.
 3. Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w Markecie otrzymała od Wydawcy Kartę, w zamian za przekazanie środków pieniężnych;
 4. Użytkownik - każdorazowy posiadacz Karty;
 5. Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Markecie;
 6. Usługi - usługi świadczone w Markecie;
 7. Aktywacja karty – uruchomienie Karty umożliwiające korzystanie z niej.

I. Postanowienia ogólne

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty i do przyjmowania jej do realizacji, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Nabywca może otrzymać Kartę jedynie w formie plastikowej w Markecie wydawcy karty.
 3. Po przekazaniu środków pieniężnych w Markecie Pszczółka, Wydawca dokona Aktywacji karty. Karty nie można nabyć przy użyciu drugiej Karty lub innego bonu podarunkowego.
 4. Aktywacja kart w formie plastikowej dokonywana jest w Markecie po przekazaniu środków pieniężnych (nabycie karty w Markecie).
 5. Nabywca jest uprawniony do realizacji transakcji za pośrednictwem Karty po jej Aktywacji, w Markecie Wydawcy, w okresie ważności Karty.
 6. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę przechodzą w całości na własność Wydawcy, w chwili Aktywacji Karty.
 7. Karta może być użyta wyłącznie w stacjonarnym Markecie Wydawcy, w którym została zakupiona.
 8. Karta nie może być wymieniana na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części, inną Kartę oraz nie podlega zwrotowi.
 9. Karta jest elektronicznym bonem towarowym tylko i wyłącznie na okaziciela. Realizacja transakcji za pośrednictwem Karty będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.
 10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.
 11. Karta jest ważna i aktywna przez okres 12 miesięcy od chwili jej Aktywacji, lecz nie dłużej niż do czasu wyczerpania wszystkich zgromadzonych na niej środków. Po upływie w/w terminu 12 miesięcy Karta zawsze traci ważność.

II. Zasady korzystania z Karty

 1. Przy realizacji Karty, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest niższa, niż aktualna wartość nominalna Karty. Reszta dostępnych środków pozostaje na Karcie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub innym środkiem płatniczym, gdy wartość otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty.
 3. W wypadku, gdy cena Towarów lub Usług nabywanych z wykorzystaniem Karty będzie wyższa niż wartość środków znajdujących się na Karcie, Użytkownik może wykorzystać środki zgromadzone na innej Karcie.
 4. Karta Podarunkowa Pszczółka jest wielokrotnego użytku.
 5. Karta może być doładowana w Markecie o określoną kwotę lub do określonej kwoty od 10 do 10 000 zł. Kwotę maksymalną każdy Wydawca/Market może określić indywidualnie. Kwota minimalna nie może być mniejsza niż 10 zł.
 6. Kwota wgrana na kartę może być wyłącznie pełna bez groszy.
 7. Informację o dacie ważności i sumie środków zgromadzonych na Karcie, Użytkownik może uzyskać w Markecie Wydawcy.
 8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty m.in. w następujących przypadkach:
  1. upływu terminu ważności Karty,
  2. braku technicznej możliwości realizacji Karty z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy, po bezskutecznej dwukrotnej próbie uzyskania połączenia z odpowiednim systemem Wydawcy,
  3. uszkodzenie Karty z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych, zapisanych na Karcie).

III. Zwrot Towarów lub obniżenie ceny

 1. Postanowienia znajdujące się w tym przepisie mają zastosowanie tylko i wyłącznie do zwrotu Towarów lub obniżenia ceny będącego następstwem uznania przez Wydawcę reklamacji Towaru lub Usługi. Wskazane w tym przepisie postanowienia nie wyłączają jednak ani nie ograniczają uprawnień przysługujących konsumentom na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Z zastrzeżeniem treści ust.1, powyżej w przypadku zwrotu Towarów, nabytych w Sklepach Wydawcy przy użyciu Karty lub w przypadku obniżenia ceny, Użytkownik otrzyma od Wydawcy, nową Kartę, na której będą zapisane środki w kwocie odpowiadającej cenie Towaru podlegającego zwrotowi lub wartości, o którą Sprzedawca dokonał obniżenia ceny. Karta będzie ważna przez  okres kolejnych 12 miesięcy.
 3. Konsument może dokonać zwrotu lub wymiany Towaru pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. Konsument posiada dowód zakupu Towaru
  2. Towar nie nosi śladów użytkowania ani żadnych uszkodzeń
  3. jeżeli Towar znajdował się w fabrycznym opakowaniu, powinien zostać zwrócony w tym samym, i niezniszczonym opakowaniu,
  4. Towar posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia,
  5. Towar jest kompletny, tj. zawiera wszystkie oryginalnie załączone dodatkowe elementy,.
 4. Konsument może dokonać wymiany Towaru na inny w tej samej lub wyższej cenie. W przypadku wymiany na Towar w wyższej cenie, warunkiem wymiany jest dopłata różnicy ceny pomiędzy Towarem wymienianym a towarem, na który ma nastąpić wymiana.
 5. W przypadku zwrotu Towarów przez Konsumenta zwrot ceny odbywa się na Kartę Upominkową.
 6. Jeżeli Konsument nie posiada Karty Upominkowej, zostanie mu ona wydana, a zwrot ceny będzie równoważny z pierwszym zasileniem Karty Upominkowej, niezbędnym do aktywacji Karty.
 7. Jeżeli Konsument posiada Kartę Upominkową, wartość Karty Upominkowej zostanie powiększona o kwotę równą cenie zwróconych Towarów.
 8. Wszelkie uwagi i skargi dotyczące stosowania Regulaminu mogą być składane bezpośrednio w markecie, w którym został zrobiony zakup towaru.
 9. W uwagach lub skardze należy podać dane kontaktowe zgłaszającego, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą skargi.
 10. Odpowiedź na skargę zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty otrzymania skargi.
 

IV. Niewykorzystanie Karty

 1. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty, środki zawarte na Karcie pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy ich zwrotu.
 2. W wypadku, gdy w okresie jej ważności, Karta w formie plastikowej zostanie uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, Użytkownik pod warunkiem wydania obsłudze Sklepu uszkodzonej Karty oraz przedstawienia paragonu dokumentującego jej Aktywację lub wartość zgromadzonych środków, otrzyma nową Kartę w formie plastikowej, która zostanie zasilona przez Wydawcę środkami w takiej samej liczbie, jaka będzie znajdować się na uszkodzonej Karcie w chwili jej wydania Wydawcy. Wydanie Użytkownikowi nowej Karty nastąpi niezwłocznie, według wyboru Użytkownika, zadeklarowanego w protokole wydania Karty, w tym samym Sklepie Wydawcy lub w innym miejscu wskazanym przez Użytkownika na terytorium RP. Nowa Karta będzie miała okres ważności, który zakończy się nie wcześniej niż w dniu upływu terminu ważności przewidzianego dla uszkodzonej Karty. Powyższe nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień Użytkownika przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V. Postanowienia końcowe

 1. Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Użytkownik w chwili wydania Karty otrzymuje od Wydawcy, na żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie wydania Karty, pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego (nabycie w Markecie).
 2. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest kartą płatniczą. Karta jest elektroniczną formą bonu towarowego.
 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem marketypszczolka.pl
 5. Niniejszy regulamin zawiera postanowienia ogólne natomiast szczegółowy regulamin dostępny jest w Markecie Wydawcy karty gdzie zawarte są informacje dotyczące limitu doładowań oraz ewentualnych zwrotów na kartę podarunkową.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z powodu zmian przepisów, zmian technicznych aspektów wydawania i obsługi Kart lub w celu zapobiegania nadużyciom. Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 7 dni od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę i po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej marketypszczolka.pl